gulp-js压缩gulp-uglify

阅读: 3068    发布时间: 2018-02-18 21:49:07

使用gulp最常用的功能之一就是压缩js文件,我们需要用到gulp-uglify插件

安装gulp-uglify

npm install --save-dev gulp-uglify

使用gulp-uglify压缩js

将src/js目录下的js文件,压缩到dist/js文件夹下

var gulp=require('gulp'),
    uglify = require('gulp-uglify');//js混淆
    

gulp.task('uglify',function(){
    gulp.src('src/js/**/*.js')
        .pipe(uglify())
        .pipe(gulp.dest("dist/js"));
})


-END-